Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Informacje ERASMUS+

 

Projekt „Budujemy naszą przyszłość!”, nr 2019-1-PL01-KA102-063555, realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego ma przyjemność poinformować, iż rozpoczyna się realizacja projektu Programu Erasmus+, pt. „Budujemy naszą przyszłość!”, nr 2019-1-PL01-KA102-063555. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W jego ramach dwie 20-osobowe grupy uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla zawodu technik budownictwa oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez szkołę potrzeby uczniów, nauczycieli, a także mając przyczynić się do rozwoju całej placówki, wpisuje się w główne cele i założenia funkcjonowania i prowadzonych działań ZSABiL. Działania mają przyczynić się do rozwoju posiadanych przez szkołę kontaktów, dać pole do wymiany dobrych praktyk, a także rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli zaangażowanych z ramienia placówki. Oczekuje się, że szkoła jako instytucja oświatowa dzięki realizacji projektu zyska nowe możliwości podejmowania inicjatyw na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, środowiska lokalnego oraz pracodawców. Przez udział w atrakcyjnych projektach zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, bliższą współpracę ze środowiskiem lokalnym może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić kompetencje miękkie wymagane przez współczesny europejski rynek pracy. 

W związku z powyższym, podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozwoju współpracy międzynarodowej, służącej kreowaniu nowych możliwości zawodowych dla uczniów ZSABiL, w tym 40 mobilności zawodowych realizowanych we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami branży budowlanej.

Celami szczegółowymi projektu, wpisującymi się w cel podstawowy, są:

  1. Ustanowienie przynajmniej 1 stabilnego partnerstwa międzynarodowego, służącego wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu przestrzeni do rozwoju wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli.
  2. Przygotowanie programów praktyki zagranicznej dla kierunku kształcenia: technik budownictwa.
  3. Organizacja dwóch okresów mobilnościowych, dedykowanych realizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych przez 20-osobowe grupy uczniów ZSABiL.
  4. Rozwój kompetencji zawodowych, językowych, społecznych wśród 40 uczniów, zaangażowanych nauczycieli oraz szkolnej społeczności będącej pośrednim beneficjentem realizowanych działań.
  5. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. grup defaworyzowanych.
  6. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 6 pracowników ZSABiL, celem stworzenia im możliwości rozwoju kompetencji.
  7. Rozwinięcie stosowanych metod oceniania i certyfikacji, a także ich późniejszej walidacji, opierających się na wypracowanych efektach nauczania oraz poznanie i wykorzystanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.
  8. Przyczynienie się do rozwoju potencjału organizacyjnego i dydaktycznego szkoły.
  9. Podniesienie prestiżu i europejskiego wymiaru działań ZSABiL.
  10. Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy w Polsce i za granicą.