Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Masters of English 2016

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do części ustnej konkursu „Masters of English”. Z części pisemnej można było zdobyć maksymalnie 45pkt.

1 Maciej Gierczak  3c (31pkt.)

2 Klaudia Zalewska  4c (28pkt.)

3 Marysia Kosior  1f (27pkt.)

4 Patrycja Szurawska  4c (26pkt.)

5 Julia Kalinowska   1f (25pkt.)

6 Kinga Kazimierczuk  2f (25pkt.)

7 Oliwia Belta  1c (25pkt.)

8 Marcin Kwiatkowski  1a  (23pkt.)

9 Radosław Rola  3c (23pkt.)

10 Zuzanna Jankowski  1f (23pkt.)

Powyższym osobom gratulujemy i zapraszamy na część ustną konkursu „Masters of English 2016”, która odbędzie się w poniedziałek (11 kwietnia) o godz. 8.00 w sali 63.

 

PYTANIA DO CZĘŚCI USTNEJ:

1 What is the influence of advertisements on what people buy?

2 What forms of culture are popular among young people nowadays?

3 Do modern technologies help us or waste our time? Why do you think so?

4 What do you think is the biggest environmental problem the Earth is facing? Why? 

5 Should all countries who are members of the EU have the same laws? Why or why not?

6 How can schools encourage students to lead a healthy lifestyle?

7 Why are so many young people nowadays unwilling to read books? Are libraries a thing of the past? Explain your answer.

8 What could encourage more foreign tourists to visit Poland?

9 Why do teenagers rebel against their parents?

10 What can holiday jobs teach young people?

Masters of English 2016 - konkurs z języka angielskiego

Sprawdź czy język angielski nie ma przed TOBĄ tajemnic.

Konkurs odbędzie się w poniedziałek (4 kwietnia) o godz.8.00 w sali 67.

Konkurs składa się z dwóch części:

 • Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno-gramatyczną oraz umiejętność słuchania i czytania.
 • Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów z części pisemnej. W tej części uczniowie opisują wylosowany obrazek i odpowiadają na wylosowane pytanie. Zagadnienia zostaną podane na stronie szkoły bezpośrednio po części pisemnej. Część ustna odbędzie się w poniedziałek (11 kwietnia) o godz. 8.00 w sali 63.

ZAPRASZAMY

Chętni zgłaszają się do nauczycieli języka angielskiego bądź do p. Starszuk / p. Turek

Regulamin Konkursu [PDF]

Konkurs na najpiękniejszą pisankę

Motyw na jajku musi być związany z profilem TAB (historia, architektura, budownictwo).

DOWOLNE:

 • materiał (wydmuszka, styropian, itp.)
 • technika wykonania
 • wielkość jaja
 • sposób prezentacji

Prace oceniane będą  pod względem: oryginalności pomysłu, estetyki wykonania i sposobu prezentacji. Prace na konkurs uczniowie wykonują samodzielnie. Każdy z uczniów może wykonać tylko jedną pracę.

Prace z dołączoną kartką z imieniem, nazwiskiem i klasą przekazujemy nauczycielom religii do 21 marca 2016r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie wyników 22 marca 2016r.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Konkursy katechetyczne

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Zapraszamy młodzież do XX jubileuszowej edycji konkursu.

Zakres XX edycji obejmuje :

 • Pieśni nad Pieśniami                   
 • Ewangelia według św. Mateusza
 • List do Efezjan 

wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2009). 

Konkurs składa się z trzech etapów :

 • etap szkolny - 15 marca 2016 r.
 • etap diecezjalny - 26 kwietnia 2016 r.
 • finał ogólnopolski - 6-7 czerwca 2016 r.

Na zwycięzców czekają indeksy w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i atrakcyjne nagrody: pielgrzymki, książki, cenne upominki! Informacji szczegółowych o konkursie udzielają katecheci: B. Józefiak,  J. Tomaszewska, Ks. Ł. Mroczek.

OKWB koordynuje i udziela pomocy  p. Barbara Józefiak

 

Konkurs na logo pielgrzymki  maturzystów TAB na Jasną Górę.

Konkurs został zorganizowany w związku z pielgrzymką maturzystów Archidiecezji Warszawskiej na Jasną Górę.

 

I. Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są nauczyciele religii Technikum Architektoniczno-Budowlango im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Łukasz Mroczek.

II. Cele konkursu:

 • Ukazanie znaczenia pielgrzymowania w życiu chrześcijanina.
 • Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym i kulturze.
 • Rozwijanie i promowanie talentów  młodzieży. 

 

III. Adresaci konkursu:                                                                   

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

IV. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 3. Konkurs trwa w TAB do dnia 1 października 2015 roku.
 4. Prace uczniów przekazane na konkurs powinny być pracami oryginalnymi, które nie były przedstawiane do oceny w żadnym innym konkursie.
 5. Prace konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie. Każdy z uczniów może wykonać jedną prace. 
 6. Zadaniem uczniów - uczestników  konkursu  jest zaprojektowanie logo pielgrzymki maturzystów TAB na Jasna Górę.
 7. Prace na konkurs uczniowie wykonują w programie graficznym.
 8. Uczniowie organizatorom konkursu przekazują: projekt logo na płycie CD lub PenDrive  i wydruk projektu w kolorze, w formacie nie mniejszym niż A4.
 9. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje -  imię i nazwisko ucznia/autora pracy, klasa.
 10. Brak możliwości odczytania pracy konkursowej  z jakiegokolwiek powodu skutkuje pominięciem w procesie wyłaniania zwycięzcy bez przesyłania informacji do uczestnika/autora pracy konkursowej.
 11. Prace konkursowe zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także projekty niezgodne z tematyką konkursu będą automatycznie dyskwalifikowane według uznania komisji konkursowej. 
 12. Uczniowie wykonane prace konkursowe przekazują nauczycielom religii do dnia 1 października 2015 roku.
 13. Przekazanie pracy na konkurs  oznacza, że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin oraz że praca konkursowa spełnia wymogi określone w regulaminie, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, w tym osobistych praw autorskich. 
 14. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 5 października 2015 roku .
 15. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa. Uczeń, którego praca wygra ponadto z przedmiotu religia otrzyma ocenę celującą jako ocenę cząstkową. 
 16. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana zwycięzcy do dnia 30 listopada 2015 roku.
 17. W przypadku gdy komisja konkursowa nie wyłoni zwycięzcy zostanie przyznane wyróżnienie.
 18. Zwycięski projekt zostanie zaprezentowany: podczas pielgrzymki maturzystów TAB na Jasną Górę, w gablocie katechetów w TAB oraz na stronie internetowej szkoły. 
 19. Komisja konkursowa nie zwraca projektów prac konkursowych.
 20. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa powołana komisja.

  

Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o św. Janie Pawle II

Temat V edycji konkursu:
Historia Światowych Dni Młodzieży

Organizatorzy konkursu: WDD i M KMW, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Konkurs składa się z trzech etapów: 

 • etap szkolny - 15 lutego 2016 r. w TAB
 • etap rejonowy - 11 marca 2016 r.
 • etap diecezjalny, finał konkursu - 8 kwietnia 2016 r. 
Uczniowie wybierają i opisują miejsca Światowych Dni Młodzieży.

Technika i format pracy konkursowej:

- Kronika lub album w wersji papierowej.

- Format A 4, maksymalna ilość stron - 20.

- Praca powinna zawierać: okładkę, stronę tytułową (temat, imię i nazwisko autora, lasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko katechety opiekuna konkursu), literaturę - wykorzystane źródła, tekst może być wzbogacony zdjęciami.

- Każdy uczestnik składa jedną pracę.

Kryteria oceniania prac konkursowych:

Zgodność z tematem, merytoryczność tekstu, estetyka wykonania, pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, kompozycja, samodzielność wykonania pracy.                                                                                   

Uczniowie prace konkursowe przekazują nauczycielom religii do 29.01.2016 r.                                                                                                                           

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają katecheci:

Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Łukasz Mroczek.

Zapraszamy do udziału.

 

X Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe

 

 

Celem olimpiady jest przybliżenie wyjątkowej osoby św. M. M. Kolbe, symbolu ofiar nazizmu oraz patrona trudnych czasów. Przez swoją działalność medialną, życie i śmierć, wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła  i godna naśladowania.

 

 

Olimpiada składa się z trzech etapów :

 • etap szkolny - 2 grudnia 2015 r.
 • etap diecezjalny - 3 marca 2016 r.
 • finał ogólnopolski - 7 kwietnia 2016 r.                                                                                    

Organizatorzy olimpiady: 

 

 

 

Na zwycięzców czekają indeksy w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i atrakcyjne nagrody. Informacji szczegółowych o olimpiadzie udzielają katecheci: B. Józefiak, J. Tomaszewska, Ks. Ł. Mroczek. Olimpiadę Franciszkańską w TAB koordynuje i udziela pomocy -p. Joanna Tomaszewska.  

Zapraszamy młodzież do udziału w X edycji olimpiady.

Konkurs - Narodowy Bank Polski

Konkurs na pracę pisemną XIV edycja

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną. 

Konkurs - Szkoły ponadgimnazjalne: „Kapitał wiedzy o ekonomii plus kapitał społeczny warunkiem rozwoju. Jak to rozumieć i jak wykorzystać lokalnie?”.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

 • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
 • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
 • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
 • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1200 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 18 października 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.nbp.pl/PracaPisemna2015 .

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród zaplanowane zostały na 9 grudnia 2015 r.

ZAPRASZAM UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAM NA 

KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- WTOREK 14.25 SALA NR 61

Magdalena Ejzel

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości