Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Rekrutacja ERASMUS+ cz. II

 

Rusza rekrutacja do II części projektu pt. „Budujemy naszą przyszłość!”, nr 2019-1-PL01-KA102-063555, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W dniach 18.01.2021 – 05.02.2021 prowadzona będzie II część rekrutacji uczestników do realizowanego przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego projektu Programu Erasmus+, pt. „Budujemy naszą przyszłość!”, nr 2019-1-PL01-KA102-063555. W jej ramach wyłonionych zostanie 20 uczniów, którzy wezmą udział w zagranicznej mobilności zawodowej w Grecji w dniach 17.05.2021 – 28.05.2021 (+ 2 dni podróży).

Rekrutacja do Projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady niedyskryminacji oraz równości płci, na podstawie opracowanego Regulaminu Rekrutacji. Nad przebiegiem procesu czuwać będzie powołana Komisja Rekrutacyjna.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

 • Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
 • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
 • Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

 • Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego zakończonego cyklu kształcenia poprzedzającego proces rekrutacji (roku szkolnego lub semestru), gdzie: średnia <3,0 odpowiada 0 pkt; 3,00-3,49 to 1 pkt; 3,50-3,99 to 3 pkt; 4,00-4,49 to 5 pkt; 4,50-4,99 to 7 pkt; 5,00 i wyższa to 10 pkt.
 • Ocenę z zachowania z ostatniego zakończonego cyklu kształcenia poprzedzającego proces rekrutacji (roku szkolnego lub semestru), gdzie: ocena "poprawna" to 2 pkt; "dobra" to 5 pkt; "bardzo dobra" i "wzorowa" to 10 pkt;
 • Ocenę z j. angielskiego z ostatniego zakończonego cyklu kształcenia poprzedzającego proces rekrutacji (roku szkolnego lub semestru), gdzie: ocena "dostateczna" to 2 pkt; "dobra" to 5 pkt; "bardzo dobra" to 8 pkt i "wzorowa" to 10 pkt;
 • Aktywność szkolną i pozaszkolną – udokumentowane formy aktywności (konkursy, olimpiady, wolontariat, samorząd szkolny, zawody sportowe itp.) punktowane po 2 pkt za daną aktywność, do zatwierdzenia przez wychowawcę i koordynatora projektu – max w ramach tego kryterium uczeń może uzyskać 10 pkt;
 • Ocenę sytuacji życiowej ucznia na podstawie informacji posiadanych przez szkołę (wychowawców) rozpatrywane na podstawie takich kryteriów jak:
  • sytuacja materialna ucznia - pochodzenie ucznia z rodziny o niskich dochodach na 1 osobę,
  • udokumentowane trudności edukacyjne,
  • pochodzenie ucznia z rodzin niepełnych,
  • pochodzenie ucznia z terenów wiejskich,
  • niepełnosprawność.
 • Przyznawane w zależności od ilości spełnianych przesłanek – 5 pkt w przypadku jednej przesłanki, 10 pkt w przypadku 2 i więcej. Uczeń w ramach tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Kolejność kryteriów będzie odgrywać istotną rolę w przypadku osób o tej samej ilości punktów w procesie rekrutacji (kryteria będą brane pod uwagę w takiej kolejności w jakiej zostały przypisane w niniejszym regulaminie).

Więcej szczegółów dot. rekrutacji można uzyskać u szkolnego koordynatora projektu, a także znaleźć w załączonym Regulaminie rekrutacji.

 

Regulamin rekrutacji ZSABiL 2020 [PDF]

Formularz rekrutacyjny ZSABiL 2019 [DOCX]