Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

II Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

 

II  Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

Nagraj film na temat

„Mój wymarzony zawód”

Biuro Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwani dalej Organizatorem zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

Tematyka konkursu dotyczy zawodów,  które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów w których kształcą uczelnie wyższe, warszawskie szkoły policealne oraz kształcenie odbywa się w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

 • I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie naszej szkoły, prace – film na płycie DVD należy składać do 5 marca 2018r. do Pani Magdaleny Ejzel. Komisja Szkolna oceni i wybierze dwie najlepsze prace oraz wyśle je do Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.
 • II etap, tzw. międzyszkolny: 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie dwie prace sposród przesłanych przez Komisje Szkolne.
 • III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace wg ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac przyznając I, II, III miejsce oraz  wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Kapituła przy ocenie prezentacji bierze pod uwagę : zakres merytoryczny filmu, formę graficzną, niepowtarzalność, innowacyjność oraz atrakcyjność  wystąpienia autora pracy konkursowej. Czas przeznaczony na prezentację każdej pracy to maksymalnie 10 minut.

Kapituła może zadać trzy pytania autorowi prezentowanej pracy konkursowej dotyczące przedstawionej prezentacji zawodu.

ZASADY KONKURSU

1.    Konkurs polega na nagraniu dowolną techniką przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej filmu na temat  ,,Mój wymarzony zawód”, oraz omówieniu pracy konkursowej.

2.    Film powinien być nagrany w formacie otwieranym przez popularne programy typu : Media Player itp., umożliwiającym odtworzenie go na każdym komputerze (nie wymagajacym dodatkowych programów).

3.    Czas trwania filmu do 5 minut.

4.    Czas na omówienie filmu: maksymalnie 5 minut.

5.    Każdy uczeń może zgłosić jedną pracę konkursową.

6.    Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe.

7.    Film powinien zawierać nastepujace informacje:

 • nazwa i krótki rys historyczny zawodu
 • specyfika pracy w danym zawodzie
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu
 • drogi kształcenia – szkoły, studia
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • możliwości zatrudnienia
 • informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód

Podczas omawiania pracy konkursowej uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.

8. Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta DVD) zawierającego treść filmu.

9. Każda płytka powinna być opisana wg. schematu:

 • tytuł filmu
 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
 • e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego

10. Do pracy konkursowej powinna być dołączona zgoda pełnoletniego ucznia lub w przypadku niepełnoletniego ucznia zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

TERMINY KONKURSU

1.I etap konkursu – od 08.01.2018r. do 16.03.2018r.

2.II etap konkursu – od 19.03.2018r. do 6.04.2018r.

3. III etap konkursu – 09.04. 2018r. do 30.04.2018 r.

4. Gala Finałowa – 30.05. 2018r.

*Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego rezygnacją udziału w konkursie. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

 
Magdalena Ejzel
Koordynator doradztwa zawodowego w szkole

 

CERTYFIKAT

"Przedsiębiorcza młodzież"

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konkursu innowacji, realizowanego w ramach programu "Przedsiębiorcza młodzież". Film powstał podczas czterech finałów konkursu i był prezentowany podczas gali finałowej programu, która odbyła się 19 grudnia 2017r.

[LINK]

SPEŁNIAMY MARZENIA

Mam zaszczyt Państwa poinformować, że piąta edycja „SZLACHETNEJ PACZKI na PRZYRYNKU” zakończyła się sukcesem. Niektórzy z Was są z nami od lat, inni przyłączyli się do naszej akcji po raz pierwszy. Przez te ostatnie lata, wokół  „SZLACHETNEJ PACZKI na PRZYRYNKU” zbudowała się empatyczna społeczność. To dzięki Wam organizacja akcji jest możliwa. Przekazane produkty żywnościowe, kosmetyki, środki czystości oraz inne upominki to realna pomoc dla rodziny , która na co dzień boryka się z licznymi problemami.

Dnia 15 grudnia odwiedził nas wolontariusz, który opiekował się rodziną podczas tegorocznej akcji. Ze wzruszeniem opowiedział o reakcji pani Iwony i Wiktorii z chwili wręczenia paczek. Sam, będąc młodym człowiekiem, był pełen podziwu dla całej społeczności TAB.

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie, okazane serce oraz ciepłe słowa o akcji. Szczególne podziękowania kieruję do uczniów oraz nauczycieli, którzy z własnej inicjatywy  przeprowadzili zbiórkę funduszy na zakup kurtki, butów, pościeli, ręczników, koców, pieluch i innych bardzo potrzebnych produktów. Dziękuję rodzicom za pomoc w organizacji transportu paczek. Dzięki Wam udało się spełnić marzenia drugiego człowieka.


Podsumowanie naszej zbiórki [PDF]

Elżbieta Bechler