Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

95 lat tradycji Szkoły

W październiku 2022 społeczność Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie świętowała Jubileusz 95-lecia Szkoły.

 

3 października br. na Rynku Starego Miasta, przy licznie zgromadzonej widowni maturzyści

krokiem poloneza otworzyli uroczystości jubileuszowe trwające przez dwa tygodnie.

Atmosfera tych dni oraz rozmaite atrakcje były utrzymana w klimacie lat 20 - tych XX w.

Wtedy bowiem w 1927 r. powstała Prywatna Żeńska Szkoła Architektury założona przez

Władysława Jastrzębskiego, Mieczysława Popiela i Aleksandra Kapuścińskiego.

 

Kolejne dni Święta Szkoły przynosiły niespodzianki przygotowane wspólnie przez uczniów,

nauczycieli oraz rodziców. Wśród nich znalazły się m. in.: pokaz mody z lat 20-tych XX w.,

poczęstunek w kawiarence literackiej Cafe TAB, zdjęcia w Foto Atelier, zawody w piłkarzyki

o Puchar Dyrektora szkoły, debata na temat asymilacji kobiet. Nasza uzdolniona muzycznie

i aktorsko młodzież przygotowała też repertuar złożony z piosenek z okresu międzywojnia –

na szkolnych korytarzach rozbrzmiewały słowa takich tekstów jak „Umówiłem się z nią na

dziewiątą”, „Już taki jestem zimny drań”. Przez kilka dni można było również zwiedzać

wystawę złożoną z prac różnych roczników odzwierciedlającą realizowany na przestrzeni

kilkudziesięciu lat program nauczania z przedmiotów architektonicznych, a także efekty zajęć

rozwijających umiejętności plastyczno-malarskie uczniów.

 

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych była uroczystość 14 października br.- Święto

Komisji Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas I. Pani Dyrektor Marta Rafka

rozpoczęła powitaniem licznie zgromadzonych gości. W uroczystej akademii uczestniczyli

przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia

Architektów Polskich, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Uczniowie

klas I.

Ten wyjątkowy dzień był przede wszystkim ważny dla młodzieży klas I, co podkreślali

w kolejnych przemówieniach zarówno Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - Dziekan

Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Pani Prezes OW SARR – Marta

Sękulska-Wrońska, Pan Daniel Frąc - Pełnomocnik Zarządu Warszawskiego Oddziału

Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. nagród dyplom roku. Swoją obecnością zaszczyciła

nas równie dr inż. Wioletta Jackiewicz – Rek - Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

Politechniki Warszawskiej.

 

Wszyscy zwrócili uwagę na perspektywy, jakie rysują się przed młodymi ludźmi

wybierającymi kształcenie w zawodach z branży budowlanej i architektonicznej, zachęcali

do wytężonej nauki w szkole średniej, samodzielności w zdobywaniu wiedzy i ambitnego

planowania swej dalszej przyszłości. Z kolei Rada Rodziców ufundowała upominek dla wszystkich

klas pierwszych – okładkę na legitymację z logo szkoły.

 

Po uroczystym ślubowaniu nastąpił czas podziękowań ze strony Dyrektora, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor

Marta Rafka wręczyła nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy pedagogicznej,

a następnie podpisała w imieniu szkoły dwa porozumienia o współpracy między ZSABiL a PW

i OW SARP. Klasa 1c została oficjalnie objęta patronatem Wydziału Inżynierii Lądowej PW,

a klasa 1g – patronatem OW SARP. Akademia zakończyła się miłym muzycznym akcentem

przygotowanym przez naszych „lokalnych artystów” z klasy 4b, po czym Pani Dyrektor

wraz z Radą Rodziców zaprosiła zgromadzonych gości na spotkanie przy jubileuszowym torcie

i innych smakowitych niespodziankach.

 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów Jubileuszu Szkoły należą się

podziękowania – Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Uczniom i Rodzicom. Paniom

Joannie Kołakowskiej oraz Joannie Szumskiej – koordynatorkom tego wielkiego

przedsięwzięcia - dziękujemy w sposób szczególny.

 

Tekst: p. Iwona Pudło

Fotorelacja: Jakub Cieniewski kl. 3a