Matura

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 dla uczniów technikum i absolwentów technikum:

Inne deklaracje:

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego znajdziecie na stronach www.oke.waw.pl lub www.cke.gov.pl


Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 
Termin wnoszenia opłat do od 1 stycznia 2022 do 7 marca 2023 r.

Scroll to Top