Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Praktyki

 

PRAKTYKA ZAWODOWA 2020/2021
dla uczniów klasy 3A technik inżynierii sanitarnej 311218
odbywać się będzie w terminie:
od 4 maja do 31 maja 2021r. (4 tygodnie po 8 godz. dziennie)

Podczas zajęć praktycznych uczeń (Podstawa programowa 2017):

 • wykonuje czynności związane z montażem,  konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • jest obecny przy organizowaniu i koordynowaniu robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 • jest obecny/zna zasady przeprowadzania kontroli eksploatacji sieci i instalacji oraz obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej ,przemysłowych w zakresie  wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych
 • projektuje elementy instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, sporządza kosztorysy robót instalacyjnych, przygotowuje dokumentację przetargową
 • posługuje się dokumentacją techniczną,
 • wykonuje niezbędne szkice i rysunki sieci i instalacji sanitarnych
 • stosuje przepisy prawa budowlanego, normy obowiązujące w technice sanitarnej
 • zna technologie odnawialnych źródeł energii, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów
 • zapoznaje się/ zaznajamia się z prowadzeniem/ zasadami prowadzenia własnej działalności
 • zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji budowy

 


 

PRAKTYKA ZAWODOWA 2020/2021
dla uczniów klas 3B, 3C, 3D, 3E, 3F technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
od 4 maja
do 17 maja 2021r. (2 tygodnie po 8 godz. dziennie)

Podczas zajęć praktycznych uczeń (Podstawa programowa 2017):

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych
 • przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe
 • układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach
 • sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą
 • układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe
 • dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu
 • dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych
 • kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności
 • wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji
 • kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania  robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje obmiary robót budowlanych

 PRAKTYKA ZAWODOWA 2020/2021
dla uczniów klasy 2Ag technik inżynierii sanitarnej 311218
odbywać się będzie w terminie:
 od 4 maja do 31 maja 2021r. (4 tygodnie po 7 godz. dziennie)

Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik inżynierii sanitarnej w całym cyklu kształcenia – Podstawa programowa 2019:

 • Sieci i przyłącza wodociągowe:
  • wykonuje prace przygotowawcze i roboty związane z budową i remontem
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
  • wykonuje prace związane z budową przyłączy wodociągowych
 • Instalacje wodociągowe:
  • wykonuje roboty związane z montażem i remontem
 • Sieci i przyłącza kanalizacyjne:
  • stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu
  • wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
 • Instalacje kanalizacyjne:
  • stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
 • Sieci i przyłącza gazowe:
  • wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem
  • wykonuje roboty ziemne związane z budową
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie
 • Instalacje gazowe:
  • przygotowuje miejsce robót związanych z montażem i remontem
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
 • Sieci i przyłącza ciepłownicze:
  • wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem
  • wykonuje roboty ziemne związane z budową
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
 • Węzły ciepłownicze:
  • wykonuje prace związane z budową i zabezpieczeniem
 • Instalacje grzewcze:
  • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia oraz zabezpieczenia
 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne:
  • wykonuje połączenia przewodów oraz montuje uzbrojenie i urządzenia
  • wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i akustyczne
 • Posługuje się dokumentacją projektową
  • sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych, sieci gazowych
  • instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji grzewczych  oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Wykonuje niezbędne szkice i rysunki sieci oraz instalacji                                                        
 • Wykonuje niezbędne obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji
 • Prowadzi podstawową dokumentację robót związanych z budową sieci oraz    montażem instalacji
 • Wykonuje przedmiary i obmiary robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji,  sporządza kosztorysy
 • Stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy obowiązujące w technice sanitarnej

 


 

PRAKTYKA ZAWODOWA 2020/2021
dla uczniów klas 2Bg, 2Cg, 2Dg technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
 od 4 maja do 31 maja 2021r. (4 tygodnie po 7 godz. dziennie)

Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik budownictwa w całym cyklu kształcenia – Podstawa programowa 2019:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • dobiera składniki, narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich  i mieszanek betonowych
 • sporządza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane
 • wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynków
 • przygotowuje podłoża do wykonania tynków i wykonuje tynki
 • wykonuje naprawę tynków
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych   i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych
 • przygotowuje wyroby budowlane do wykonania remontu murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych
 • sporządza rysunki konstrukcyjne elementów budowlanych
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych
 • kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego
 • kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych
 • kontroluje wykonanie budowlanych robót wykończeniowych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu
 • kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych
 • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
 • kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych
 • posługuje się dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
 • sporządza przedmiary robót budowlanych
 • wykonuje obmiary robót budowlanych
 • sporządza kosztorysy, wykorzystując programy komputerowe 

 


 

Uwagi o realizacji praktyk zawodowych

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.

Uczniowie wybierają Firmę – miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie.

Akceptację wyboru miejsca praktyk dokonują: Dyrektor Szkoły oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego.

W razie pytań dotyczących praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego: Panią Katarzyną Tabor – pok. 57A.