Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

  16 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2023

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2023

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „STARE MIASTO okiem technika budownictwa”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego wraz z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

2. Koordynator konkursu: Anna Hipsz, Monika Rudzińska

 

§ 2 - Cel konkursu

Celem Konkursu jest:

 - rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji obiektów budowlanych,

 - zwrócenie uwagi uczniów na szczegóły rozwiązań technicznych budynków,

 - rozwijanie umiejętności  rozpoznawania materiałów i technologii wykonania elementów budowlanych,

 - powiązanie zagadnień realizowanych w programie nauczania z istniejącymi obiektami budowlanymi,

 - zachęcenie młodzieży do rozwijania uzdolnień w dziedzinie fotografii.

 

§ 3 - Warunki konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów TAB-u.

2. Prace wraz z opisem należy dostarczyć w wersji elektronicznej za pomocą wiadomości wysłanej przez e-dziennik na adres koordynatorów konkursu oraz w postaci wywołanych zdjęć w terminie do dnia 30.11.2022r. (środa) do godz. 12.00 bezpośrednio do koordynatorów konkursu Anny Hipsz lub Moniki Rudzińskiej.

3. Do oceny prac zostanie powołane Jury, które przyzna I, II, III miejsce oraz w razie potrzeby wyróżnienia.
Uwaga! Na zwycięzców konkursu i osoby wyróżnione czekają nagrody książkowe oraz dyplomy.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.12.2022 roku.

5. Lista zwycięzców konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie, na stronie internetowej szkoły www.tab.edu.pl oraz w mediach społecznościowych szkoły.

 

§ 4 - Zasady udziału w konkursie

1. Przedmiotem konkursu jest zestaw fotografii autorskich wybranego obiektu budowlanego wraz z opisem.

2. Zdjęcia powinny zostać wykonane na warszawskiej Starówce i odpowiadać tematowi konkursu.

3. Zestaw fotografii powinien zawierać 3-4 fotografie wybranego obiektu budowlanego.

4. Fotografie należy dostarczyć w formacie JPG o wielkości nieprzekraczającej 2MB oraz w formie wywołanych zdjęć odpowiadających następującym warunkom:

- format zdjęcia 15x21 cm,

 - wydruk matowy,

 - fotografie należy opisać: imię i nazwisko autora, nazwa i adres obiektu, informacja o materiale, technologii bądź rozwiązaniu technicznym na sfotografowanym obiekcie,

 - wywołane fotografie wraz z opisem należy dostarczyć w zaklejonych kopertach.

5. Zdjęcia nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Przechodzą one na własność Organizatora i mogą być wykorzystane na potrzeby szkoły.

 

§ 5 - Harmonogram konkursu

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej szkoły www.tab.edu.pl.

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 30.11.2022r. do godz. 12.00

3. Ogłoszenie wyników 12.12.2022r.

 

Konkurs_fotograficzny_budowlany_regulamin [PDF] 

Podnosimy kompetencje

Miło nam poinformować, że w dniu 17.10.2022 r. została podpisana Umowa o współpracy - jej sygnatariuszami byli: Pan Robert Uklański - Prezes Zarządu Instytutu Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Pani Marta Rafka - dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Lic. im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.  Porozumienie dotyczy wdrożenia w TAB-ie Projektu nr EOG/21/K3/W/0006 pt. "Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych" - realizowanego przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Współpraca ta znacząco podniesie kompetencje uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz wzmocni konkurencyjność naszych uczniów i uczennic na rynku pracy. Projekt finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

Bardzo cieszymy się na nadchodzącą współpracę.

Dzień wolny od zajęć

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

95 lat tradycji Szkoły

W październiku 2022 społeczność Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie świętowała Jubileusz 95-lecia Szkoły.

 

3 października br. na Rynku Starego Miasta, przy licznie zgromadzonej widowni maturzyści

krokiem poloneza otworzyli uroczystości jubileuszowe trwające przez dwa tygodnie.

Atmosfera tych dni oraz rozmaite atrakcje były utrzymana w klimacie lat 20 - tych XX w.

Wtedy bowiem w 1927 r. powstała Prywatna Żeńska Szkoła Architektury założona przez

Władysława Jastrzębskiego, Mieczysława Popiela i Aleksandra Kapuścińskiego.

 

Kolejne dni Święta Szkoły przynosiły niespodzianki przygotowane wspólnie przez uczniów,

nauczycieli oraz rodziców. Wśród nich znalazły się m. in.: pokaz mody z lat 20-tych XX w.,

poczęstunek w kawiarence literackiej Cafe TAB, zdjęcia w Foto Atelier, zawody w piłkarzyki

o Puchar Dyrektora szkoły, debata na temat asymilacji kobiet. Nasza uzdolniona muzycznie

i aktorsko młodzież przygotowała też repertuar złożony z piosenek z okresu międzywojnia –

na szkolnych korytarzach rozbrzmiewały słowa takich tekstów jak „Umówiłem się z nią na

dziewiątą”, „Już taki jestem zimny drań”. Przez kilka dni można było również zwiedzać

wystawę złożoną z prac różnych roczników odzwierciedlającą realizowany na przestrzeni

kilkudziesięciu lat program nauczania z przedmiotów architektonicznych, a także efekty zajęć

rozwijających umiejętności plastyczno-malarskie uczniów.

 

Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych była uroczystość 14 października br.- Święto

Komisji Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klas I. Pani Dyrektor Marta Rafka

rozpoczęła powitaniem licznie zgromadzonych gości. W uroczystej akademii uczestniczyli

przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia

Architektów Polskich, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Uczniowie

klas I.

Ten wyjątkowy dzień był przede wszystkim ważny dla młodzieży klas I, co podkreślali

w kolejnych przemówieniach zarówno Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - Dziekan

Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Pani Prezes OW SARR – Marta

Sękulska-Wrońska, Pan Daniel Frąc - Pełnomocnik Zarządu Warszawskiego Oddziału

Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. nagród dyplom roku. Swoją obecnością zaszczyciła

nas równie dr inż. Wioletta Jackiewicz – Rek - Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

Politechniki Warszawskiej.

 

Wszyscy zwrócili uwagę na perspektywy, jakie rysują się przed młodymi ludźmi

wybierającymi kształcenie w zawodach z branży budowlanej i architektonicznej, zachęcali

do wytężonej nauki w szkole średniej, samodzielności w zdobywaniu wiedzy i ambitnego

planowania swej dalszej przyszłości. Z kolei Rada Rodziców ufundowała upominek dla wszystkich

klas pierwszych – okładkę na legitymację z logo szkoły.

 

Po uroczystym ślubowaniu nastąpił czas podziękowań ze strony Dyrektora, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Pani Dyrektor

Marta Rafka wręczyła nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy pedagogicznej,

a następnie podpisała w imieniu szkoły dwa porozumienia o współpracy między ZSABiL a PW

i OW SARP. Klasa 1c została oficjalnie objęta patronatem Wydziału Inżynierii Lądowej PW,

a klasa 1g – patronatem OW SARP. Akademia zakończyła się miłym muzycznym akcentem

przygotowanym przez naszych „lokalnych artystów” z klasy 4b, po czym Pani Dyrektor

wraz z Radą Rodziców zaprosiła zgromadzonych gości na spotkanie przy jubileuszowym torcie

i innych smakowitych niespodziankach.

 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów Jubileuszu Szkoły należą się

podziękowania – Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły, Uczniom i Rodzicom. Paniom

Joannie Kołakowskiej oraz Joannie Szumskiej – koordynatorkom tego wielkiego

przedsięwzięcia - dziękujemy w sposób szczególny.

 

Tekst: p. Iwona Pudło

Fotorelacja: Jakub Cieniewski kl. 3a

 

Zielona szkoła – Camp TARDA 03-05.10.2022r.

Trzydniowa wycieczka do Tardy, była wspaniałą i niezapomnianą przygodą dla klas 3D i 3E.

Nasi kochani uczniowie brali udział w bardzo wielu niesamowicie ciekawych zajęciach i przyjemnych

aktywnościach, takich jak: pływanie na kajakach i łodziami turystycznymi, łucznictwo, gry nocne,

integracyjne ognisko z tańcami, zajęcia stolarskie, wycieczki rowerowe i wiele innych.

Podczas wycieczki rowerowej podziwialiśmy Tężnię w Miłomłynie nad jeziorem Ilińskim w Leśnym

Parku Uzdrowiskowym. Kształt Tężni nawiązuje do młyńskiego koła z herbu miasta. W centralnej

bryle obiektu, która ma wysokość prawie 11 m, znajdują się m.in. zbiornik na solankę, system

zasilania i sterowania pompami oraz klatka schodowa prowadząca na platformę widokową z której

podziwialiśmy piękny krajobraz.

Integrowaliśmy się zarówno wewnątrz klas, jak i między klasami, a także między uczniami

a nauczycielami. Podziwialiśmy zarówno piękno architektury jak i przyrody.

Dziękujemy młodzieży za mile spędzony czas.

Opiekunowie wycieczki

Magdalena Ejzel, Teresa Sinkiewicz, Magdalena Wasilewska, Joanna Tomaszewska