Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://tab.edu.pl/


Data publikacji strony internetowej: 28-07-2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-03-2023


W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego dla strony http://tab.edu.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA TAB.EDU.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 99,12%

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  3. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Bednarz-Markowska, email: gbednarz@eduwarszawa.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu: 22 831 06 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego:

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego,
ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa

Sposób dojazdu
Dojście do budynku szkoły jest od ulicy Przyrynek.

Dojścia piesze są od ul. Wójtowska i ul. Kościelna. Przejścia dla pieszych od ul. Wójtowska i ul. Kościelna nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok 1300m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: Konwiktorska 04 (kierunek: Konwiktorska – Natolin PŁN: Nr 503), Konwiktorska 03 (kierunek: Konwiktorska – Skorosze: Nr 178).

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 850 m: Park Traugutta 04 (kierunek: Annopol – Banacha: Nr 1, kierunek: Annopol – pl. Narutowicza: Nr 1, kierunek: Gocławek – Metro Młociny: Nr 6, kierunek: Żerań FSO – PKP Służewiec: Nr 18, kierunek: Dw.Wschodni – os.Górczewska: Nr 28,
Park Traugutta 05 (kierunek: Banacha – Annopol: Nr 1, kierunek:  Annopol – pl. Narutowicza: Nr 1, kierunek: Metro Młociny – Gocławek: Nr 6, kierunek: PKP Służewiec – Żerań FSO: Nr 18, kierunek: os.Górczewska – Dw.Wschodni: Nr 28).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie parkingu szkolnego.

Najbliższy postój taksówek jest na ul. Jana Kilińskiego.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku, portiernia, sekretariat

Wejście do Szkoły znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Przyrynek. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (aby wejść do budynku należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym na wysokości 137cm oraz pokonać stopień o wysokości 7cm). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Obok drzwi wejściowych znajdują się tablice urzędowe.

Portiernia dostępna na parterze po stronie prawej od drzwi wejściowych. Przejście do portierni przestronne.

Sekretariat szkoły usytuowany jest na piętrze I. Przejście do sekretariatu szkoły jest przestronne (nie posiada windy), pomieszczenie jest niewielkie bez oznakowania dotykowego na posadzce.

Osoby z niepełnosprawnościami zgłaszają się w portierni – sekretarz szkoły może przyjąć interesantów na parterze.

Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Korytarze na parterze prowadzące do w.c. nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W budynku znajduje się wizualny rozkład pomieszczeń, nie posiada on informacji w formie dotykowej lub głosowej.

W budynku nie ma windy, co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Szkoła posiada krzesełko ewakuacyjne, oraz defibrylator

Jest możliwość wstępu z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, szkoła posiada piktogramy na drzwiach toalet.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.

Scroll to Top
Przejdź do treści