Praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA 2021/2022
dla uczniów klasy 3a i 3ag technik inżynierii sanitarnej 311218
odbywać się będzie w terminie:
 od 4 maja do 31 maja 2022r. (4 tygodnie po 7 godz. dziennie)

Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik inżynierii sanitarnej w całym cyklu kształcenia – Podstawa programowa 2019:

            Sieci i przyłącza wodociągowe:

·  wykonuje prace przygotowawcze i roboty związane z budową i remontem

·  wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia

·  wykonuje prace związane z budową przyłączy wodociągowych

Instalacje wodociągowe

· wykonuje roboty związane z montażem i remontem

Sieci i przyłącza kanalizacyjne

· stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu

· wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia

Instalacje kanalizacyjne

· stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia

Sieci i przyłącza gazowe

· wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem

· wykonuje roboty ziemne związane z budową

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie

Instalacje gazowe

· przygotowuje miejsce robót związanych z montażem i remontem

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia

Sieci i przyłącza ciepłownicze

· wykonuje prace przygotowawcze związane z budową i remontem

· wykonuje roboty ziemne związane z budową

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia

Węzły ciepłownicze

· wykonuje prace związane z budową i zabezpieczeniem

Instalacje grzewcze

· wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia oraz zabezpieczenia

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

· wykonuje połączenia przewodów oraz montuje uzbrojenie i posługuje się dokumentacją projektową

· sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych, sieci gazowych

· instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji grzewczych  oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonuje niezbędne szkice i rysunki sieci oraz instalacji

Wykonuje niezbędne obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji

Prowadzi podstawową dokumentację robót związanych z budową sieci oraz montażem instalacji

Wykonuje przedmiary i obmiary robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji,  sporządza kosztorysy

Stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy obowiązujące w technice sanitarnej

PRAKTYKA ZAWODOWA 2021/2022
dla uczniów klas 3b, 3c, 3d, 3Bg, 3Cg, 3Dg technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
 od 4 maja do 31 maja 2022r. (4 tygodnie po 7 godz. dziennie)

Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik budownictwa w całym cyklu kształcenia – Podstawa programowa 2019:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich
  i mieszanek betonowych
 • dobiera składniki, narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich  i mieszanek betonowych 
 • sporządza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe 
 • ocenia jakość sporządzonych przez siebie zapraw murarskich, tynkarskich
  i mieszanek betonowych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych 
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane 
 • wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych 
 • ocenia jakość wykonanych przez siebie robót murarskich
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
  i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania
  i naprawy tynków  
 • przygotowuje podłoża do wykonania tynków i wykonuje tynki 
 • wykonuje naprawę tynków 
 • ocenia jakość wykonanych przez siebie robót tynkarskich
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
  i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych 
 • przygotowuje wyroby budowlane do wykonania remontu murowanych konstrukcji budowlanych 
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych 
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych 
 • ocenia jakość wykonanych przez siebie robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych
 • sporządza rysunki konstrukcyjne elementów budowlanych 
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania robót ziemnych 
 • organizuje zespoły robocze do wykonywania robót związanych
  z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych
 • kontroluje wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych 
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania
  i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego
 • organizuje zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego
 • kontroluje wykonanie robót budowlanych stanu surowego 
 • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania 
  i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych
 • organizuje zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych
 • kontroluje wykonanie budowlanych robót wykończeniowych 
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
  i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych 
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu 
 • kontroluje wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych 
 • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych 
 • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 
 • organizuje zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych
 • kontroluje wykonanie robót rozbiórkowych obiektów budowlanych 
 • posługuje się dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
 • sporządza przedmiary robót budowlanych 
 • wykonuje obmiary robót budowlanych
 • sporządza kosztorysy, wykorzystując programy komputerowe 

Uwagi o realizacji praktyk zawodowych

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.

Uczniowie wybierają Firmę – miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie lub mogą poprosić o pomoc kierownika szkolenia praktycznego.

Akceptację wyboru miejsca praktyk dokonują: Dyrektor Szkoły oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego.

 W razie pytań dotyczących praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego Panią Katarzyną Tabor – pok. 57A.

Scroll to Top
Przejdź do treści