Erasmus+


Zdjęcia I tura

Zdjęcia II tura

ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych [PDF]


Podsumowanie projektu – „Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych”

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego po raz kolejny w ostatnich latach uzyskał możliwość realizacji inicjatywy edukacyjnej dedykowanej rozwojowi zawodowemu uczniów na zagranicznych praktykach zawodowych, w ramach Programu Erasmus+.

Głównymi działaniami w jego ramach były 2 zagraniczne mobilności zawodowe, dedykowane odbyciu praktyk zawodowych 30 uczniów ZSABiL, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Wyjeżdżając w 2 grupach i będąc podzielonymi na mniejsze zespoły robocze, mieli oni okazję poznać włoski rynek pracy i branżę remontowo-budowlaną, a także architektoniczną, realizując swoje zadania i obowiązki w ramach elementów związanych z różnego rodzaju pracami fizycznymi i projektowymi, wprost wpisujących się w podstawę programową, jak i wykorzystując specjalistyczne programy służące planowaniu przestrzennemu i projektowaniu z uwzględnieniem zasad architektury i urbanistyki. Dodatkowo, uczestnicy wzięli udział w elementach edukacyjno-kulturowych. Cały program został przygotowany i wdrożony we współpracy z włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale.

Podstawowym celem projektu było stworzenie przestrzeni do rozwoju współpracy międzynarodowej, służącej kreowaniu nowych możliwości zawodowych dla uczniów ZSABiL, w tym 30 mobilności zawodowych realizowanych we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami branży budowlanej.

Celami szczegółowymi projektu, wpisującymi się w cel podstawowy, były natomiast:

1. Ustanowienie przynajmniej 3 stabilnych partnerstw międzynarodowych (w tym 2 z przedsiębiorstwami branży budowlanej), służących wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu przestrzeni do rozwoju wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli.
2. Przygotowanie programów praktyki zagranicznej dla kierunku kształcenia: technik budownictwa, uwzględniających elementy podstawy programowej, jak i te wykraczające poza nią, dla zaoferowania uczniom zajęć rozszerzających ich horyzonty i kompetencje poza zakres zajęć realizowanych w szkole.
3. Organizacja dwóch okresów mobilnościowych, dedykowanych realizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych przez dwie 15-osobowe grupy uczniów ZSABiL.
4. Rozwój kompetencji zawodowych, językowych, społecznych oraz podniesienie motywacji wśród 30 uczniów będących bezpośrednimi beneficjentami wsparcia, a także zaangażowanych nauczycieli oraz szkolnej społeczności będącej pośrednim beneficjentem realizowanych działań.
5. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. grup defaworyzowanych, z mniejszymi szansami wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej, celem zwiększenia dostępności możliwości rozwojowych i edukacyjnych oraz ich aktywizacji i włączenia z zawodowego i społecznego punktu widzenia.
6. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 6 pracowników ZSABiL, celem stworzenia im możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, organizacyjnych i dydaktycznych, w tym poznania nowych metod pracy z młodzieżą oraz wykorzystania elementów edukacji pozaformalnej.
7. Rozwinięcie stosowanych metod oceniania i certyfikacji, a także ich późniejszej walidacji, opierających się na wypracowanych efektach nauczania oraz poznanie i wykorzystanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.
8. Przyczynienie się do rozwoju potencjału organizacyjnego i dydaktycznego szkoły w oparciu o nowo nawiązane kontakty zagraniczne, realizowane formy wsparcia i kształcenia oraz kreowane szanse rozwoju zawodowego i osobistego.
9. Podniesienie prestiżu i europejskiego wymiaru działań ZSABiL poprzez wyróżnienie realizowanych działań i posiadanej oferty edukacyjnej spośród innych szkół w mieście i regionie, które nie mają możliwości wdrażania inicjatyw w oparciu o współpracę międzynarodową.
10. Zwiększenie motywacji uczniów – zarówno uczestniczących bezpośrednio we wszystkich działaniach projektowych, jak i pozostałych – włączonych jedynie w ich część lub korzystających pośrednio w ramach działań upowszechniających, a także rozszerzenie ich szans na znalezienie pracy w Polsce i za granicą, w oparciu o istniejące europejskie możliwości.

Projekt pt. „Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych!” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073391 jest realizowany w okresie 01.07.2022 – 31.12.2023, w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, to kolejna już tego typu inicjatywa w historii ZSABiL.


II tura

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji


Projekt „Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych!” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073391, realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego ma przyjemność poinformować, iż rozpoczyna się realizacja projektu Programu Erasmus+, pt. „Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych!” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073391. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach dwie 15-osobowe grupy uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla zawodu technik budownictwa oraz programu kulturowego, we współpracy z włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez szkołę potrzeby uczniów, nauczycieli, a także mając przyczynić się do rozwoju całej placówki, wpisuje się w główne cele i założenia funkcjonowania i prowadzonych działań ZSABiL. Działania mają przyczynić się do rozwoju posiadanych przez szkołę kontaktów, dać pole do wymiany dobrych praktyk, a także rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli zaangażowanych z ramienia placówki. Oczekuje się, że szkoła jako instytucja oświatowa dzięki realizacji projektu zyska nowe możliwości podejmowania inicjatyw na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, środowiska lokalnego oraz pracodawców. Przez udział w atrakcyjnych projektach zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, bliższą współpracę ze środowiskiem lokalnym może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić kompetencje miękkie wymagane przez współczesny europejski rynek pracy. W związku z powyższym, podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozwoju współpracy międzynarodowej, służącej kreowaniu nowych możliwości zawodowych dla uczniów ZSABiL, w tym 30 mobilności zawodowych realizowanych we współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami branży budowlanej.

Celami szczegółowymi projektu, wpisującymi się w cel podstawowy, są:
1. Ustanowienie przynajmniej 3 stabilnych partnerstw międzynarodowych (w tym 2 z przedsiębiorstwami branży budowlanej), służącego wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu przestrzeni do rozwoju wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli.
2. Przygotowanie programów praktyki zagranicznej dla kierunku kształcenia: technik budownictwa.
3. Organizacja dwóch okresów mobilnościowych, dedykowanych realizacji 2-tygodniowych praktyk zawodowych przez 15-osobowe grupy uczniów ZSABiL.
4. Rozwój kompetencji zawodowych, językowych, społecznych wśród 30 uczniów, zaangażowanych nauczycieli oraz szkolnej społeczności będącej pośrednim beneficjentem realizowanych działań.
5. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. grup defaworyzowanych.
6. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 6 pracowników ZSABiL, celem stworzenia im możliwości rozwoju kompetencji.
7. Rozwinięcie stosowanych metod oceniania i certyfikacji, a także ich późniejszej walidacji, opierających się na wypracowanych efektach nauczania oraz poznanie i wykorzystanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.
8. Przyczynienie się do rozwoju potencjału organizacyjnego i dydaktycznego szkoły.
9. Podniesienie prestiżu i europejskiego wymiaru działań ZSABiL.
10. Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy w Polsce i za granicą.

Scroll to Top
Przejdź do treści