Erasmus+

II tura

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji


Projekt „Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych!”

nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000073391, realizowany w ramach Programu Erasmus+,

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. St. Noakowskiego ma

przyjemność poinformować, iż rozpoczyna się realizacja projektu Programu Erasmus+, pt.

„Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych!” nr 2022-1-

PL01-KA122-VET-000073391. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W jego ramach dwie 15-osobowe grupy uczestników pod opieką nauczycieli, zrealizują

program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów

praktyk dla zawodu technik budownictwa oraz programu kulturowego, we współpracy z

włoskim partnerem Futuro e Progresso Associazione di promozione sociale.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez szkołę potrzeby uczniów, nauczycieli,

a także mając przyczynić się do rozwoju całej placówki, wpisuje się w główne cele i założenia

funkcjonowania i prowadzonych działań ZSABiL. Działania mają przyczynić się do rozwoju

posiadanych przez szkołę kontaktów, dać pole do wymiany dobrych praktyk, a także rozwoju

kompetencji uczniów i nauczycieli zaangażowanych z ramienia placówki. Oczekuje się, że

szkoła jako instytucja oświatowa dzięki realizacji projektu zyska nowe możliwości

podejmowania inicjatyw na rzecz swoich grup docelowych – uczniów, rodziców, nauczycieli,

pracowników administracji i obsługi, środowiska lokalnego oraz pracodawców. Przez udział

w atrakcyjnych projektach zgodnych z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców,

podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczającej, bliższą współpracę ze

środowiskiem lokalnym może ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa

obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić kompetencje miękkie

wymagane przez współczesny europejski rynek pracy.

W związku z powyższym, podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do

rozwoju współpracy międzynarodowej, służącej kreowaniu nowych możliwości zawodowych

dla uczniów ZSABiL, w tym 30 mobilności zawodowych realizowanych we współpracy

z zagranicznymi przedsiębiorstwami branży budowlanej.

Celami szczegółowymi projektu, wpisującymi się w cel podstawowy, są:

1. Ustanowienie przynajmniej 3 stabilnych partnerstw międzynarodowych (w tym 2

z przedsiębiorstwami branży budowlanej), służącego wymianie dobrych praktyk oraz

stworzeniu przestrzeni do rozwoju wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju zawodowego

uczniów i nauczycieli.

2. Przygotowanie programów praktyki zagranicznej dla kierunku kształcenia: technik

budownictwa.

3. Organizacja dwóch okresów mobilnościowych, dedykowanych realizacji 2-tygodniowych

praktyk zawodowych przez 15-osobowe grupy uczniów ZSABiL.

4. Rozwój kompetencji zawodowych, językowych, społecznych wśród 30 uczniów,

zaangażowanych nauczycieli oraz szkolnej społeczności będącej pośrednim beneficjentem

realizowanych działań.

5. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 10 uczniów z tzw. grup defaworyzowanych.

6. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 6 pracowników ZSABiL, celem stworzenia im

możliwości rozwoju kompetencji.

7. Rozwinięcie stosowanych metod oceniania i certyfikacji, a także ich późniejszej walidacji,

opierających się na wypracowanych efektach nauczania oraz poznanie i wykorzystanie

narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za granicą.

8. Przyczynienie się do rozwoju potencjału organizacyjnego i dydaktycznego szkoły.

9. Podniesienie prestiżu i europejskiego wymiaru działań ZSABiL.

10. Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy w Polsce i za

granicą.

Scroll to Top
Przejdź do treści