Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Praktyki


PRAKTYKA ZAWODOWA 2018/2019

dla uczniów klas trzecich technik urządzeń sanitarnych 311218
odbywać się będzie w terminie:
 od 06 maja do 31 maja 2019r. (4 tygodnie)

Technik urządzeń sanitarnych to zawód, który przygotowuje ucznia do wykonywania:

 • prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sanitarnych,
 • robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • czynności związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • czynności związanych z eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

Podczas zajęć praktycznych uczeń:

 • wykonuje czynności związane z montażem,  konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • jest obecny przy organizowaniu i koordynowaniu robót przygotowawczych i montażowych podczas budowy sieci i instalacji
 • jest obecny/zna zasady przeprowadzania kontroli eksploatacji sieci i instalacji oraz obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie  wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych
 • projektuje elementy instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, sporządza kosztorysy robót instalacyjnych, przygotowuje dokumentację przetargową
 • posługuje się dokumentacją techniczną,
 • wykonuje niezbędne szkice i rysunki sieci i instalacji sanitarnych
 • stosuje przepisy prawa budowlanego, normy obowiązujące w technice sanitarnej
 • zna technologie odnawialnych źródeł energii, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów
 • zapoznaje się/ zaznajamia się z prowadzeniem/ zasadami prowadzenia własnej działalności
 • zapoznaje się z zasadami prowadzenia dokumentacji budowy

 


 

PRAKTYKA ZAWODOWA 2018/2019
dla uczniów klas drugich i trzecich technik budownictwa 311204
odbywać się będzie w terminie:
 od 06 maja do 17 maja 2019r. (2 tygodnie po 8 godz. dziennie)

 

Według zaleceń programu nauczania, przedmiotem praktyk jest zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa budowlanego oraz prowadzenie typowych prac budowlanych.

 
Zakres materiału na praktykę zawodową dla zawodu technik budownictwa - klasy II i III, podstawa programowa 2017:

 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych
 • przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek
 • wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich
 • przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe
 • układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach
 • sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą
 • układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe
 • dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu
 • dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych
 • kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności
 • wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji
 • kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych
 • wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania  robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych
 • wykonuje obmiary robót budowlanych

 

Uwagi o realizacji praktyk zawodowych

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Program przedmiotu jest realizowany przez 2 tygodnie w klasie II i 2 tygodnie w klasie III. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun praktyk powinien wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz proponowaną ocenę końcową.

Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.

Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się Szkoła. Uczniowie klas trzecich oraz pełnoletni z klas drugich odbywają praktyki zawodowe w ramach projektu „Nasz uczeń, nasz pracownik”.

Akceptację wyboru miejsca praktyk dokonują: Dyrektor Szkoły oraz Kierownicy Szkolenia Praktycznego. Uczniowie klas drugich wybierają Firmę – miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie.

 

W razie pytań dotyczących praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z Kierownikami Szkolenia Praktycznego: Panią Katarzyną Tabor oraz Panią Magdaleną Ejzel – pok. 57A,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie prosimy wpisać praktyka)